ScrollToTop

addDofinansowanie 80%

Szkoła Jazdy „Krzysztof” Krzysztof Bąk Sp. z o. o. jest wpisana jako instytucja prowadząca szkolenia finansowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby otrzymać wsparcie należy zgłosić się właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych  i złożyć wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych.

Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Dofinansowanie może sięgać do 80% ceny usługi!

Operatorzy

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice 

Lider:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.


Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa