ScrollToTop

addOperator wózka jezdniowego

Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat.

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami.

Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych.