ScrollToTop

addKurs instruktora nauki jazdy

Zgodnie z art. 33.ustawy instruktorem może zostać osoba która:

 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe
 • posiada prawo jazdy:
  • posiada prawo jazdy kategorii A co najmniej 2 lata w przypadku uprawnień instruktora do szkolenia kandydatów na kierowców z zakresu kategorii A prawa jazdy
  • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej 2 lata w przypadku uprawnień instruktora do szkolenia kandydatów na kierowców z zakresu kategorii B prawa jazdy
  • kategorii B+E, C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D lub D+E prawa jazdy odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej rok oraz minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie szkolenia w zakresie szkolenia kategorii B prawa jazdy
  • posiada prawo jazdy kategorii T co najmniej 2 lata w przypadku uprawnień instruktora do szkolenia kandydatów na kierowców z zakresu kategorii T prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że wnioskodawca nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności