ScrollToTop

addKwalifikacja wstępna

Podstawa prawna

Kurs kwalifikacji wstępnej skierowany jest dla osób, które:

 • Uzyskały uprawnienia kategorii C przed zmianą przepisów, które weszły w życie w dniu 19.01.2013 r. - lecz nie mają ukończonych 21 lat
 • uzyskały uprawnienia kategorii D przed zmianą przepisów, które weszły w życie w dniu 19.01.2013 r. - lecz nie mają ukończonych 23 lat

Art. 9. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ust. 1 Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

 1. C i C+E wynosi 18 lat,;
 2. D i D+E wynosi 21 lat.

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U.2010 nr 53 poz. 314 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona skierowana jest do wszystkich osób, które:

 • mają ukończone 21 lat - dla kat. C
 • mają ukończone 23 lata - dla kat. D

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca skierowana jest do osób, które:

 • nie osiągnęły minimalnego wieku 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
 • nie osiągnęły minimalnego wieku 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona skierowana jest do osób, które:

 • osiągnęły minimalny wiek 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
 • osiągnęli minimalny wiek 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Do kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej może przystąpić osoba która:

 1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
 2. nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja przyśpieszona tylko dla osób powyżej 21 roku życia w przypadku kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz powyżej 23 roku życia dla kategorii D1, D1+E, D lub D+E

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:

 1. kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r.,
 2. kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r..

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

kwalifikacja wstępna (szkolenie obejmuje łącznie 280 godz.) w tym:

część podstawowa 195 godz. zajęć teoretycznych,
część specjalistyczna w tym:

 • 65 godz. zajęć teoretycznych,
 • 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 2 na symulatorze

kwalifikacja wstępna przyśpieszona(szkolenie obejmuje łącznie 140godz.) w tym:

 • 8 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 1 na symulatorze

Egzamin:

Po zakończeniu kwalifikacji na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

 1. test podstawowy 20 pytań
 2. test specjalistyczny 10 pytań

Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.